0

O našej MŠ

27 októbra, 2012 /

Milí rodičia a milé deti

vitajte na stránke našej materskej školy

Sme 6 triedna materská škola. Všetky triedy pracujú podľa Školského vzdelávacieho programu “Spoznávajme svet” s dôrazom na rozvoj emocionálnej inteligencie, ktorý vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. Vychádza z tvorivo-humanistickej pedagogiky – koncepcie, ktorá je osobnostne orientovaná, t. j. v strede záujmu edukácie je dieťa a jeho osobnostný rozvoj.

Pri všetkých činnostiach využívame aktivizujúce, interaktívne a kooperatívne metódy, všetky formy práce v materskej škole ako hromadné/ frontálne/ individuálne/ didaktické, edukačné aktivity, ktoré sú pre deti spontánnejšie, aktívnejšie, prirodzenejšie, uplatňuje sa pozitívne sebauvedomovanie, deti majú možnosť na sebarealizáciu, čo je podľa A. Maslowa najvyššia ľudská potreba. Pri nich sa vytvára emocionálna pohoda a správna klíma v triede.

  „I keď svet ide stále dopredu, deti musia začínať vždy od začiatku.

   

  AKO PRIPRAVIŤ DIEŤA NA MATERSKÚ ŠKOLU – úspešný štart

   

  Máte za sebou zápis do materskej školy (ďalej len MŠ)  a od septembra vás čaká veľká zmena, keď váš poklad pôjde po prvýkrát do materskej školy. Ako však zvládnuť nástup do MŠ čo najľahšie? Je potrebné začať systematicky a postupne – radšej po malých krokoch pripravovať dieťa na vstup do MŠ.

  Nástup do materskej školy  je pre dieťa veľmi dôležitý a významný. Je to veľký krok pre neho aj pre jeho rodičov. Pre dieťa preto, že oficiálne vstupuje do širšieho sociálneho spoločenstva, pre rodičov preto, že nechávajú svoje dieťa osamote v starostlivosti cudzích dospelých.

  Dieťa a rodičia sú k sebe tesne pripútaní, vstupom do MŠ nastal čas, kedy sa už  musia na určitú dobu odpútať. Významný francúzsky detský psychiater Marcel Rufo píše, že život je o neustálom pripútavaní  a odpútavaní. MŠ je akýmsi trenažérom tých schopností, ktoré bude musieť dieťa veľakrát uplatniť aj vo svojej dospelosti. Ako hovorí ďalej: „Odlúčenie je potrebné preto, aby sme vlastnili svoje JA. To nám umožňuje vytvárať nové väzby, nové vzťahy a žiť svoj život“.

  Pre obe strany je to extrémne náročná situácia. Nástup do MŠ je však u dieťaťa spojený s vekom, kedy je danú situáciu schopné zvládnuť. Musia mu v tom pomôcť dospelí. Vďaka úzkej spolupráci s učiteľmi a odborníkmi v MŠ a dôkladnej príprave rodičov na tento krok, prechod dieťaťa do MŠ nemusí byť vôbec stresujúci.

  Rodičia sú často zneistení a preto je nutné si uvedomiť, že prechod do MŠ musia v prvom rade po emocionálnej stránke zvládnuť oni. Ak sa to podarí im, s veľkou pravdepodobnosťou to zvládne aj ich dieťa.

  Ako pripraviť rodiča a dieťa na

  Rodič sa musí v prvom rade pre vstup do pevne rozhodnúť. Zvážiť všetky pre a proti, emocionálnu zrelosť svojho dieťaťa a rodinnú situáciu. Rozhodnutie o umiestnení dieťaťa do MŠ by malo byť dostatočne pevné. Ak to tak nie je, dieťa veľmi rýchlo vycíti  slabosť svojho rodiča a hladký prechod do MŠ sa nepodarí.

  Deti majú tendenciu báť sa nových vecí, keby to tak nebolo, nebolo by to v poriadku. Z toho dôvodu rodič nemôže od dieťaťa očakávať, že nástup do MŠ prebehne hneď úplne hladko, bez plaču a možných scén v šatni, či pri dverách triedy. Naopak, rodič musí rátať s emocionálne náročnými situáciami v prvé dni, možno aj týždne. Je jasné, že situácia je ťažká pre obe strany.

  Rodičia by sa mali pripraviť na to, že im bude ťažko a je to v poriadku. Dôležité je nezneistiť dieťa. Rodičia sú tí, ktorí to musia  ustáť. Nedať na sebe znať citové rozpoloženie.

  Tu sa vždy odporúča rodičom, obmedziť pohyb v MŠ na minimum, aby nebol čas na vyjednávanie. Väčšinou ranná kritická situácia  rýchlo pominie a dieťa pri hre zabudne na „svoje trápenie“.

  Rodič by mal k inštitúcii a personálu, ktorému zveruje svoje dieťa získať dôveru. Získanie dôvery k inštitúciu výrazne napomáha celému adaptačnému procesu, preto je dôležité sa s rodičmi vopred stretnúť, umožniť im spoznať prostredie MŠ, personál, odpovedať na ich otázky, eliminovať ich obavy a uistiť ich o pozitívnom vývoji udalostí.

  Rodič by mal dieťa zvykať na čas bez neho. Pred nástupom do MŠ by malo mať dieťa skúsenosť  pobytu s inou dospelou osobou, napr. pestúnkou alebo starou mamou.

  Rodič by mal dieťa zvykať na detský kolektív návštevou ihrísk alebo detských kamarátov. Deti, ktoré majú túto skúsenosť za sebou, lepšie vnikajú do kolektívu v materskej škole.

  Rodič by mal dieťaťu veľa o MŠ rozprávať, vzbudzovať v ňom zvedavosť a motivovať ho. Odporúčajú sa knihy o MŠ, opakovaná návšteva na dvore vonku, ak sú tam deti z MŠ. Dieťa sa môže nenásilnou formou prísť na chvíľu v sprievode rodiča opakovane pohrať. Tak postupne spozná prostredie a budúcu učiteľku.

  Keď  potom príde do MŠ naozaj, nebude v úplne novom prostredí a jeden z mnohých stresujúcich faktorov (neznámosť prostredia) nemusí tak intenzívne pôsobiť.

   Rodič by mal na tomto významnom akte veľmi intenzívne spolupracovať  s personálom MŠ, ale aj naopak personál by mal dobre počúvať rodiča. Na rodičovské schopnosti  a intuíciu netreba zabúdať, nie nadarmo sa hovorí, rodič je najlepší odborník na svoje dieťa, pretože ho najlepšie pozná a múdry personál v MŠ rodičovi načúva.

  Nájdenie optimálnej spolupráce, vzájomnej podpory môže veľmi významne napomôcť spoločnému cieľu, bezproblémové začlenenie dieťaťa do kolektívu.

  Čo by malo dieťa pred nástupom do MŠ vedieť?

  Mať osvojené základné hygienické návyky – umývať sa, používať WC, čiastočne sa obliekať, obúvať, jesť, zaobísť sa bez cumlíka a dojčenskej fľaše, plienky sa netolerujú ani pri popoludňajšom oddychu.

  • Rodičia by mali u dieťaťa rozvíjať samostatnosť. Učte dieťa obliekať a vyzliekať sa, obúvať a vyzúvať sa, používať vodovodnú batériu. Je samozrejmé, že vašim deťom pani učiteľky pomôžu, ale uvedomte si, že okrem vášho dieťaťa je v MŠ ešte ďalších asi 20 detí, ktoré pani učiteľku potrebujú.
  • Dieťa nemusí vedieť všetko urobiť samé, ale pri obliekaní sa správa aktívne a pani učiteľka mu “len” zapne bundičku, zaviaže šnúrky a pod.
  • Samostatne jesť (aspoň lyžicou), chlieb a rožok drží samé a samé si odhrýza, piť z pohárika, neodbiehať od stola počas jedla. Obedujte vždy v rovnakom čase (v MŠ je to okolo 11.30 – 12.00 h). Počas jedla nech dieťa používa lyžicu – nie ruky! Nikdy dieťa nenaháňajte s jedlom po kuchyni – považuje to potom za hru, nie za stolovanie.
  • Pozdraviť, odzdraviť, poprosiť a poďakovať. Na tomto by mali rodičia trvať už od útleho veku. Veď tieto štyri čarovné slovíčka by mali byť základom slušnosti každého človeka.
  • Vedieť používať vreckovky a správne si vyfúkať nos.
  • Byť schopné aspoň na chvíľku sa odpútať od rodičov.
  • Dieťa by pred nástupom do materskej školy malo poznať svoje veci, vedieť, že toto sú jeho topánky či tričko, sveter a pod.
  • Potrebné je, aby dieťa vedelo komunikovať s okolím. Reč nemusí byť stopercentná, veľa detí začne lepšie komunikovať odpozeraním od iných detí či s pomocou logopéda.
  • Udržať pozornosť, vedieť sa chvíľu sústrediť.

   

  Aký je vhodný vek vstupu do MŠ ?

  • Vhodný vek vstupu do MŠ je individuálny- optimálne keď má dieťa 3 roky.
  • Deti, ktoré vstupujú do MŠ mladšie ako trojročné, sú náchylnejšie na ochorenia a častejšie ostávajú doma.
  • Na druhej strane staršie deti (staršie ako 4 roky) sa už horšie adaptujú na kolektív, nechcú odchádzať z domu od rodičov a ráno sú plačlivé.

  Prečo deti plačú ?

  • ovplyvňujú to rôzne faktory, napr. silná citová väzba na matku
  • dieťa je ešte závislé na dospelých
  • dieťa si ešte nevytvorilo dostatočnú väzbu na učiteľku alebo iné deti
  • dieťa v MŠ nechce spať, alebo jesť
  • nemá kamarátov

  Ako pomôcť dieťaťu pri nástupe do MŠ?

  • pomôžeme mu prekonať vstup tým, že dieťa neustále ubezpečujeme, pravdivo mu vysvetlíme čo, a kto ho v MŠ očakáva,
  • uvedomíme si, že každé dieťa je iné a hľadáme, čo u toho nášho dieťaťa spôsobuje jeho nespokojnosť s MŠ,
  • dôležitá je intenzívna spolupráca rodiny a školy,
  • treba si zvyknúť – každý potrebuje iný čas,
  • dovoliť dieťaťu priniesť si obľúbenú hračku,
  • rozprávať sa s ním o materskej škole – ak plače pýtať sa na vysvetlenie,
  • dieťaťu neustále pripomínajte niečo, na čo sa najviac teší – veľa nových hračiek, kamarátov, naučia sa nové veci,
  • vyhraďte si dostatok času, aby ste v kľude vychystali malého škôlkara,
  • rozlúčku s vami dieťa ľahšie zvládne, ak si zoberie niečo z domu (hračku…),
  • nelúčte sa s dieťaťom dlho,
  • nikdy pred dieťaťom pri rozlúčke neplačte a ani nedávajte najavo svoj smútok,
  • zaveďte si rozlúčkový rituál – objatie, pusa, povzbudivé slová,
  • udržiavajte intenzívny kontakt s učiteľkami,
  • v prvých dňoch príde dieťa z MŠ unavené, preto sa postarajte, aby malo popoludní pokoj,
  • Nikdy dieťa nestrašte vetou typu: „Počkaj, veď ti v škôlke ukážu!“

  A čo povedať ešte na záver? Adaptácia (zvykanie si na nové prostredie) je pomalý proces, pri ktorom sa môže vynoriť veľa neúspechov a sklamaní. Budú dni, keď dieťa bude utekať do MŠ s radosťou, inokedy nebude chcieť ísť. Možno zažijete fázy, kedy budete žiarliť na pani učiteľky, ktoré vkĺzli deťom do srdiečok a neustále o nich budú rozprávať, utekať k nim. Avšak nebude dôvod na žiarlivosť, vy ste a vždy budete najdôležitejším človekom v živote vášho dieťaťa.
  Želám vám krásny vstup do novej etapy vášho života, deťom čo najmenej slzičiek, rodičom veľa lásky a trpezlivosti a všetci navzájom si držme palce v novom školskom roku.

  PaedDr. Martina Kovalčíková.