0

Aktuality

október 28th, 2012 /

Materská škola Ulica mládeže II. č. 2614/11, 058 01 Poprad,

tel.č. 052/7742007, 0910 890 339

Školský poriadok materskej školy je dostupný : tu

Analýza školského roka 2018-2019 analýza šk.r. 2018-2019

Vážení rodičia, na základe rozhodnutia zriaďovateľa materskej školy – Mesto Poprad, Vám oznamujem:

Materská škola MŠ Mládeže II. bude v prevádzke v mesiaci JÚL 2020.

V Auguste 2020 bude otvorená náhradná Materská škola Dostojevského Poprad.

MŠ Mládeže II. bude zatvorená.

 V záložke TRIEDY – PÚPAVA, NEZÁBUDKA, JAHODA, ZVONČEK

je zverejnený aktuálny zoznam detí, ktoré nastúpia

od 01.07.2020 na základe prieskumu záujmu.

 

Schádzanie sa detí v mesiaci JÚL 2020

Deti sa od 6,30 do 7,00 schádzajú v I. triede PÚPAVA – poschodie

 Od 7,00 do 16,00 sú v triedach podľa rozpisu.

Žiadam rodičov, aby si všímali, čítali a rešpektovali naše oznamy.

Deti môžu byť umiestnené počas mesiaca aj do iných tried, podľa aktuálnej situácie.

PaedDr. Martina Kovalčíková

 

K 01.07.2020 naďalej platia epidemiologické usmernenia:

  • Sprevádzajúca osoba musí mať v interiéri MŠ rúško
  • Pri vstupe do budovy je nutné použiť dezinfekciu rúk aj pre deti
  • Dieťa v interiéri rúško nemusí mať, ale mimo areálu MŠ áno.
  • Rodič zabezpečí pre svoje dieťa rúško 1ks – uloží ho do skrinky
  • Pri prvom nástupe rodič podpisuje „Vyhlásenie“ – dostane ho v triede, ak dieťa chýba po sebe 3 pracovné dni, „Vyhlásenie“ rodič podpisuje opätovne
  • Stále platí zákaz nosenia hračiek, alebo iných vecí z domu (kolobežky…..)

Oznam – zmena výšky školného za materskú školu

 V mesiaci JÚL 2020 nadobudne účinnosť Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Poprad,

ktoré upravuje výšku poplatkov na neinvestičné výdavky za pobyt dieťaťa v materskej škole tzv. školné.

 Od 1.7. 2020 výška školného bude 25 €.

 Prosím rodičov, aby si upravili platobné príkazy na požadovanú sumu.

Ak prihlásia svoje dieťa do MŠ na  mesiac  júl 2020, je potrebné doplatiť ešte 7 € – ak už ste platbu v júni realizovali.

Všetky preplatky vzniknuté prerušením prevádzky MŠ počas pandémie budú zasielané na účet

v dňoch 23.06. – 26.06.2020

 Prosím venujte tomuto oznamu pozornosť, aby sme predišli nedorozumeniam.

 PaedDr. Martina Kovalčíková

ZRŠ

ZÁPIS DO MŠ

Vážení rodičia – zápis detí do Materskej školy Ulica mládeže II. č. 2614/11, Poprad sa pre školský rok 2020/2021 uskutoční v čase od 30.04.2020 do 31.05. 2020 a to elektronickou formou podávania žiadostí na adresu msmladeze2poprad@gmail.com Takto podaná žiadosť nemusí byť potvrdená detským lekárom, lekárske potvrdenie o zdravotnom stave a o očkovaní Vášho dieťaťa dodáte neskôr podľa pokynov http://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/ziadosti-o-prijatie-do-ms/ Po ukončení karantény môžete kontaktovať vedenie materskej školy 0910 890 339, alebo na vyššie uvedenej e mail adrese.

Prihláška na stiahnutieziadost_o_prijatie_dietata_na_predprimarne_vzdel.

Prajeme veľa zdravia

PaedDr. Martina Kovalčíková

Zástupkyňa ZŠ s MŠ, pre MŠ Mládeže II., Poprad

 Oznam – 6.4.2020

Milí rodičia prosíme Vás pozrite si podrobné informácie a podmienky zápisu do MŠ v priloženom pdf súbore. Zápis do MŠ Podmienky zápisu do ZŠ v priloženom pdf súbore. Zápis na plnenie PŠD

Platba ŠKOLNÉHO rok 2019/2020

Dieťa do 3 rokov              60 €    uhrádza sa aj v mesiaci, v ktorom dieťa dovŕši 3 roky

Dieťa od 3 rokov              25 € Rok pred povinným plnením školskej dochádzky sa poplatok neuhrádza (dieťa narodené do 31.08.2014)

Znenie VZN : https://www.poprad.sk/download_file_f.php?id=341853

Účet:                                    1661603858/0200

IBAN:                                   SK85      0200 0000 0016 6160 3858

VS:                                        318

Doplňujúci údaj:              meno dieťaťa (nie meno toho, kto platí).

 

 STRAVNÉ rok 2019/2020

Zápisný lístok tu.

Bankové spojenie :             VÚB  – Poprad

Číslo účtu :                            1660169359/0200

I B A N :                              SK40 0200 0000 0016 6016 9359

Konštantný symbol :            0308

Variabilný symbol :              1920

Správa pre prijímateľa :  meno a priezvisko dieťaťa /musí byť uvedené/

Poplatok za stravné sa hradí 1 mesiac vopred, najneskôr do 15-teho v mesiaci trvalým príkazom v ľubovoľnej banke, prípadne poštovou poukážkou na účet školskej jedálne /prvá platba sa uhrádza v mesiaci august, posledná v mesiaci máj /netýka sa to dieťaťa, ktoré bude navštevovať MŠ aj počas letných prázdnin/.

Vyúčtovanie stravného detí sa koná 1xročne/po ukončení školského roka/. Preplatky sa uhrádzajú  bezhotovostným platobným stykom na bankový účet, ktorý je uvedený v zápisnom lístku dieťaťa/prosím uviesť kompletné číslo účtu  -  I B A N – každú zmenu Vášho účtu nahlásiť vedúcej školskej jedálne/.

Zálohové platby platné od 01.09.2019 : Stravník MŠ /2-5 rokov/ :    Desiata :0,34€      Obed :0,80€      Olovrant :0,23€ Spolu :                        1,37€ x 20strav.dní + 2€ réžia = 29,40/mesačná zálohová platba/.   Stravník MŠ – predškolák :  Desiata:0,34€     Obed:0,80€         Olovrant:0,23€ Spolu :              1,37€ – 1,20/dotácia štátu/ = 0,17+2€ réžia Zálohová platba pre predškolákov a detí v hmotnej núdzi = 20,00€ štvrťročne .  

Výška úhrady režijných nákladov je schválená VZN mesta Poprad č. 10/2012 v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z.

Podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR dieťa má nárok na stravu za poplatok znížený o sumu 1,20€ iba v prípade, ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole. Na základe uvedeného zákonný zástupca berie na vedomie, že je povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa  včas zo stravy odhlásiť, alebo uhradiť plnú výšku príspevku na stravovanie t. j. 1,37€.

Z dôvodu dodržiavania platných predpisov pre školské stravovanie (Zásady správnej výrobnej praxe – HACCP) nie je možné  odhlásiť stravu ráno v daný deň. Dieťa zo stravy je potrebné odhlásiť deň vopred najneskôr do 14.00 hod., ináč bude Vaše dieťa nasledujúci deň na stravu prihlásené. Výnimku tvorí pondelok , kedy sa dá dieťa odhlásiť zo stravy ráno do 8.00 hod. V prvý deň choroby je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára a to v čase od 11.00 do 12.30 hod. priamo v školskej jedálni. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná náhrada neposkytuje.

 

Telefónne číslo školskej jedálne : 052/ 7742934 Mail ŠJ :      jedalenmladezedva@gmail.com                        Iveta Nováková, vedúca ŠJ

Poplatky a preplatky na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole

Poplatky za MŠ sú paušálnou platbou.

Zákonní zástupcovia detí, ktoré mali prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo vážnych rodinných dôvodov požiadajú zriaďovateľa MŠ (Mesto Poprad), prostredníctvom materskej školy o odpustenie poplatkov podľa § 28 ods. 8 písm.a) zákona 245/2008 a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Odpustenie poplatkov žiadajú bezodkladne, najneskôr však do troch pracovných dní od opätovného nástupu dieťaťa do MŠ. Predložia buď lekárske potvrdenie s vyznačenými dátumami neprítomnosti dieťaťa v MŠ (neprítomné od – do), alebo písomnú žiadosť ak dieťa nebolo v MŠ z vážnych rodinných dôvodov, tiež s vyznačenými dátumami neprítomnosti dieťaťa v MŠ (neprítomné od – do).

Žiadosť zástupkyňa MŠ podstúpi na posúdenie a rozhodnutie o odpustení poplatkov zriaďovateľovi.

O vzniknutých preplatkoch a spôsobe ich vrátenia rozhodne rodič – písomnou žiadosťou o spôsobe vrátenia poplatkov (žiadosť je k dispozícii v každej triede).

Spravidla 1x ročne sa v mesiaci október, resp. november príslušného kalendárneho roka zúčtovávajú – vracajú preplatky, bezhotovostným platobným stykom, hlavne zákonným zástupcom detí, ktoré v septembri príslušného kalendárneho roka majú jeden rok pred povinným plnením školskej dochádzky.

Vyúčtovanie stravného detí sa koná 1x ročne (po ukončení školského roka). Preplatky sa uhrádzajú bezhotovostným platobným stykom na bankový účet, ktorý je uvedený v zápisnom lístku dieťaťa.

Žiadosť o vrátenie preplatkov si môžete stiahnuť tu : Ziadost o vratenie poplatkov