0

Aktuality

október 28th, 2012 /

Školský poriadok materskej školy je dostupný : tu

Analýza školského roka 2018-2019 analýza šk.r. 2018-2019

 

Základná škola s materskou školou Dostojevského 2616/25, 058 01 Poprad

Materská škola Ulica mládeže II. č. 2614/11, 058 01 Poprad,

tel.č. 052/7742007, 0910 890 339

 Zoznam plánovaných divadielok v šk. roku 2019/2020

15.10.2019 – Veselá rozprávka

20.11.2019 – O statočnom krajčírovi

19.12.2019 – Vianočná koleda – Ako sa Oto nedočkal

14.1.2020 – Zimné hry s Usmievankou

11.2. 2020 – Keď sa hľadá kamarát

17.3. 2020 – Urobme to správne

2.4.2020 – Krtko

12.5.2020 – Dračie pytačky

24.6.2020 – Rozprávka o zvieratkách na dvore + detská diskotéka na školskom dvore

Vyhodnotenie súťaže detskej výtvarnej tvorby

v Tatranskej galérii v Poprade

ANJEL VIANOC 2019

Na peknom 2. mieste sa umiestnili:

Sarah Kate Stoklasová, 5 rokov „Anjel Terezka“ trieda JAHODA

Adam Šulej, 6 rokov „Anjel Alex“ trieda JAHODA

Juraj Lačný, 5 rokov „Náš anjel strážny“ trieda MARGARÉTKA

 Víťazné práce budú v priestoroch Tatranskej galérie vystavené do konca marca.

Vyhodnotenie súťaže Ochranárik čísla

tiesňového volania 112 a civilnej ochrany

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyhlásilo 9. septembra 2019 pre školský rok 2019/2020 VII. ročník výtvarnej súťaže na tému:

„Záchranári na lúke, v lese, v horskom teréne.“

Márius Barilla 4.r.  trieda JAHODA sa umiestnil na peknom 3. mieste.

 

 Zapojili sme sa aj do súťaže “KNIHA MOJA KAMARÁTKA”

Na okne Podtatranskej knižnice v Poprade

je v súčastnosti umiestnený plagát,

ktorý kreslili deti z triedy MARGARÉTKA.

 

 

 

SCHÁDZANIE A ROZHÁDZANIE SA DETÍ V ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020 

 

V čase od 6.30 hod  do 7,00 hod. sa deti  schádzajú

v I. triede PÚPAVA –  poschodie

Od 7.00 hod. sú deti vo svojich triedach !

Rozchádzanie je nasledovným  spôsobom :

Do 16,00 hod. sú deti vo svojich triedach !

Od 16.00 do 16.30 hod. sú všetky ostávajúce deti

v I. triede PÚPAVA –   poschodie

 

 Vážení rodičia!

      Vaše dieťa do materskej školy potrebuje:

 

  • prezuvky papuče, alebo sandále, nie šľapky, vsuvky !!!
  • pyžamo označené celým menom dieťaťa a s našitými pútkami
  • podľa vlastného zváženia veci na prezlečenie
  • mladšie deti náhradné spodné prádlo
  • hygienické potreby: toaletný papier –  4 ks, hygienické vreckovky  celý balík, zubnú kefku, pastu, pohár (podľa požiadavky jednotlivých tried) –všetko označené celým menom  dieťaťa  – označia rodičia

 

 

Platba ŠKOLNÉHO rok 2019/2020

Dieťa do 3 rokov              60 €    uhrádza sa aj v mesiaci, v ktorom dieťa dovŕši 3 roky

Dieťa od 3 rokov              18 €

Rok pred povinným plnením školskej dochádzky sa poplatok neuhrádza (dieťa narodené do 31.08.2014)

Znenie VZN : https://www.poprad.sk/download_file_f.php?id=341853

 

Účet:                                    1661603858/0200

IBAN:                                   SK85      0200 0000 0016 6160 3858

VS:                                        318

Doplňujúci údaj:              meno dieťaťa (nie meno toho, kto platí).

 STRAVNÉ rok 2019/2020

Zápisný lístok tu.

 

Bankové spojenie :                    VÚB  – Poprad

Číslo účtu :                                      1660169359/0200

I B A N :                                             SK40 0200 0000 0016 6016 9359

Konštantný symbol :            0308

Variabilný symbol :              1920

Správa pre prijímateľa :  meno a priezvisko dieťaťa /musí byť uvedené/

Poplatok za stravné sa hradí 1 mesiac vopred, najneskôr do 15-teho v mesiaci trvalým príkazom v ľubovoľnej banke, prípadne poštovou poukážkou na účet školskej jedálne /prvá platba sa uhrádza v mesiaci august, posledná v mesiaci máj /netýka sa to dieťaťa, ktoré bude navštevovať MŠ aj počas letných prázdnin/.

Vyúčtovanie stravného detí sa koná 1xročne/po ukončení školského roka/. Preplatky sa uhrádzajú  bezhotovostným platobným stykom na bankový účet, ktorý je uvedený v zápisnom lístku dieťaťa/prosím uviesť kompletné číslo účtu  -  I B A N – každú zmenu Vášho účtu nahlásiť vedúcej školskej jedálne/.

Zálohové platby platné od 01.09.2019 :

Stravník MŠ /2-5 rokov/ :    Desiata :0,34€      Obed :0,80€      Olovrant :0,23€

Spolu :                        1,37€ x 20strav.dní + 2€ réžia = 29,40/mesačná zálohová platba/.

 

Stravník MŠ – predškolák :  Desiata:0,34€     Obed:0,80€         Olovrant:0,23€

Spolu :              1,37€ – 1,20/dotácia štátu/ = 0,17+2€ réžia

Zálohová platba pre predškolákov a detí v hmotnej núdzi = 20,00€ štvrťročne .

 

Výška úhrady režijných nákladov je schválená VZN mesta Poprad č. 10/2012 v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z.

Podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR dieťa má nárok na stravu za poplatok znížený o sumu 1,20€ iba v prípade, ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole. Na základe uvedeného zákonný zástupca berie na vedomie, že je povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa  včas zo stravy odhlásiť, alebo uhradiť plnú výšku príspevku na stravovanie t. j. 1,37€.

Z dôvodu dodržiavania platných predpisov pre školské stravovanie (Zásady správnej výrobnej praxe – HACCP) nie je možné  odhlásiť stravu ráno v daný deň. Dieťa zo stravy je potrebné odhlásiť deň vopred najneskôr do 14.00 hod., ináč bude Vaše dieťa nasledujúci deň na stravu prihlásené. Výnimku tvorí pondelok , kedy sa dá dieťa odhlásiť zo stravy ráno do 8.00 hod. V prvý deň choroby je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára a to v čase od 11.00 do 12.30 hod. priamo v školskej jedálni. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná náhrada neposkytuje.

 

Telefónne číslo školskej jedálne : 052/ 7742934

Mail ŠJ :      jedalenmladezedva@gmail.com                        Iveta Nováková, vedúca ŠJ

 

Poplatky a preplatky na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole

Poplatky za MŠ sú paušálnou platbou.

Zákonní zástupcovia detí, ktoré mali prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo vážnych rodinných dôvodov požiadajú zriaďovateľa MŠ (Mesto Poprad), prostredníctvom materskej školy o odpustenie poplatkov podľa § 28 ods. 8 písm.a) zákona 245/2008 a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Odpustenie poplatkov žiadajú bezodkladne, najneskôr však do troch pracovných dní od opätovného nástupu dieťaťa do MŠ. Predložia buď lekárske potvrdenie s vyznačenými dátumami neprítomnosti dieťaťa v MŠ (neprítomné od – do), alebo písomnú žiadosť ak dieťa nebolo v MŠ z vážnych rodinných dôvodov, tiež s vyznačenými dátumami neprítomnosti dieťaťa v MŠ (neprítomné od – do).

Žiadosť zástupkyňa MŠ podstúpi na posúdenie a rozhodnutie o odpustení poplatkov zriaďovateľovi.

O vzniknutých preplatkoch a spôsobe ich vrátenia rozhodne rodič – písomnou žiadosťou o spôsobe vrátenia poplatkov (žiadosť je k dispozícii v každej triede).

Spravidla 1x ročne sa v mesiaci október, resp. november príslušného kalendárneho roka zúčtovávajú – vracajú preplatky, bezhotovostným platobným stykom, hlavne zákonným zástupcom detí, ktoré v septembri príslušného kalendárneho roka majú jeden rok pred povinným plnením školskej dochádzky.

Vyúčtovanie stravného detí sa koná 1x ročne (po ukončení školského roka). Preplatky sa uhrádzajú bezhotovostným platobným stykom na bankový účet, ktorý je uvedený v zápisnom lístku dieťaťa.

Žiadosť o vrátenie preplatkov si môžete stiahnuť tu : Ziadost o vratenie poplatkov

 

Podmienky a kritéria prijímania detí do MŠ

1. Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku.

2. Prednostne sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, dieťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou a s dodatočne odloženou školskou dochádzkou.

3. Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi (zástupkyni MŠ) spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Viac o kritériách a aktivitách materskej školy sa dozviete na tejto stránke, alebo pri osobnom pohovore.

 

Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí  na našu MŠ prispeli 2% z dane.

Aj vďaka týmto peniazom sme mohli cez letné prázdniny opäť

zútulniť, zmodernizovať  priestor a vybavenie v našej materskej škole.

 

 

Termíny školských prázdnin na školský rok 2018/2019

 

Prázdniny  Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin   Začiatok vyučovania po prázdninách 
jesenné 30.október 2018 (utorok) 31. október -2. november 2018  5. november 2018 (pondelok)
vianočné 21. december 2018 (piatok) 23. december 20187. január 2019  8. január 2018  (utorok)
polročné 31. január  2019 (štvrtok) 1. február 2019 (piatok)
4. február 2019 (pondelok)
   jarné    Košický kraj, Prešovský kraj 15. február 2019 (piatok) 18. február -22. február 2019 25. február 2019 (pondelok)
Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj 22. február 201 (piatok) 25. február-1. marec 2019 4. marec (pondelok)
Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj 1. marec 2019 (piatok) 4. marec-8. marec 2019 11. marec 2019 (pondelok)
veľkonočné 17. apríl 2019 (streda) 18. apríl-23. apríl 2019 24. apríl 2019 (streda)
letné 28. jún 2018 (piatok) 1. júl -31. august 2019 2. september 2019 (pondelok)