0

Aktuality

28 októbra, 2012 /

Materská škola Ulica mládeže II. č. 2614/11, 058 01 Poprad,

tel.č. 052/7742007, 0910 890 339

Vážení rodičia,

V mesiaci máj 2021 bude prebiehať zápis detí do Materskej školy Ulica mládeže 2614/11, Poprad, na školský rok 2021/2022.

Hlavným týždňom zápisu je týždeň od 10. mája 2021 do 14. mája 2021.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ prosím posielajte e-mailom: msmladeze2poprad@gmail.com,

alebo po telefonickom dohovore (0910 890 339) doručte osobne v čase od 10,00 hod. do 13,00 hod.

Žiadosť o prijatie nájdete tu:

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprim.vzdel. – pdf, 

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprim.vzdel. – Word

K žiadosti sa prikladá aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní.

PaedDr. Martina Kovalčíková

Milí rodičia

podrobné informácie a podmienky zápisu detí do 1. ročníka na školský rok 2021/2022 sú k dispozícii na stránke https://zsdostpp.edupage.org/

 

OZNAM

Vzhľadom na zmenu farby okresu od 10.05.2021 (ružový okres)

sa bude schádzanie a rozchádzanie detí realizovať nasledovne:

V čase od 6.30 hod do 7,00 hod. sa deti schádzajú v I. triede

ZVONČEK – prízemie

Od 7.00 hod. sú deti vo svojich triedach .

Rozchádzanie je nasledovným spôsobom :

Do 16,00 hod. sú deti vo svojich triedach.

Od 16.00 do 16.30 hod. sú všetky ostávajúce deti v I. triede

ZVONČEK – prízemie

OZNAM 6.5.2021

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.

Zákonný zástupca už nemá povinnosť predkladať negatívny výsledok testu. Pri prerušení dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca dieťaťa predkladá čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti. Toto tlačivo bude dostupné v každej triede.

PREVÁDZKA POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN 

Vážení rodičia, na stránke Mesta Poprad je zverejnený dokument „Prevádzka materských škôl počas prázdnin v školskom roku 2020/2021“. Vyplývajúc z dokumentu bude naša Materská škola Ulica mládeže 2614/11 v Poprade v prevádzke v mesiaci august 2021.

 

Vážení rodičia,

ak by ste mali záujem o posúdenie školskej spôsobilosti, môžete navštíviť CPPPaP v Poprade. (Centrum pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie). V prípade záujmu môžete kontaktovať pani

Mgr. Zuzanu Piovarčiovú školský psychológ na t.č. 0903 602 429.

Pri návšteve je potrebný negatívny test na Covid 19.

 

Milí rodičia!

Ak chcete získať aktuálne informácie o dianí v našej MŠ,

prihláste sa na Facebook a požiadajte o členstvo v súkromnej skupine MŠ Mládeže 2 Poprad.

Už teraz sa na Vás tešíme.

 

Platba ŠKOLNÉHO rok 2020/2021

Úhrada platby vždy do 20. v mesiaci vopred.

Dieťa do 3 rokov              60 €    uhrádza sa aj v mesiaci, v ktorom dieťa dovŕši 3 roky

Dieťa od 3 rokov              25 €

Rok pred povinným plnením školskej dochádzky sa poplatok neuhrádza (dieťa narodené do 31.08.2015)

Znenie VZN : https://www.poprad.sk/download_file_f.php?id=341853

Účet:                                    1661603858/0200

IBAN:                                   SK85      0200 0000 0016 6160 3858

VS:                                        318

Doplňujúci údaj:              meno dieťaťa (nie meno toho, kto platí).

Vážení rodičia!

Vaše dieťa do materskej školy potrebuje:

  • prezuvky papuče, alebo sandále, nie šľapky, vsuvky !!!
  • pyžamo označené celým menom dieťaťa a s našitými pútkami
  • podľa vlastného zváženia veci na prezlečenie označené celým menom dieťaťa
  • mladšie deti náhradné spodné prádlo označené celým menom dieťaťa
  • hygienické potreby: toaletný papier –  4 ks, hygienické vreckovky  celý balík

 

 

Poplatky a preplatky na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole

Poplatky za MŠ sú paušálnou platbou.

Zákonní zástupcovia detí, ktoré mali prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo vážnych rodinných dôvodov požiadajú zriaďovateľa MŠ (Mesto Poprad), prostredníctvom materskej školy o odpustenie poplatkov podľa § 28 ods. 8 písm.a) zákona 245/2008 a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Odpustenie poplatkov žiadajú bezodkladne, najneskôr však do troch pracovných dní od opätovného nástupu dieťaťa do MŠ. Predložia buď lekárske potvrdenie s vyznačenými dátumami neprítomnosti dieťaťa v MŠ (neprítomné od – do), alebo písomnú žiadosť ak dieťa nebolo v MŠ z vážnych rodinných dôvodov, tiež s vyznačenými dátumami neprítomnosti dieťaťa v MŠ (neprítomné od – do).

Žiadosť zástupkyňa MŠ podstúpi na posúdenie a rozhodnutie o odpustení poplatkov zriaďovateľovi.

O vzniknutých preplatkoch a spôsobe ich vrátenia rozhodne rodič – písomnou žiadosťou o spôsobe vrátenia poplatkov (žiadosť je k dispozícii v každej triede).

Spravidla 1x ročne sa v mesiaci október, resp. november príslušného kalendárneho roka zúčtovávajú – vracajú preplatky, bezhotovostným platobným stykom, hlavne zákonným zástupcom detí, ktoré v septembri príslušného kalendárneho roka majú jeden rok pred povinným plnením školskej dochádzky.

Vyúčtovanie stravného detí sa koná 1x ročne (po ukončení školského roka). Preplatky sa uhrádzajú bezhotovostným platobným stykom na bankový účet, ktorý je uvedený v zápisnom lístku dieťaťa.

Žiadosť o vrátenie preplatkov si môžete stiahnuť tu : Ziadost o vratenie poplatkov