0

História

27 októbra, 2012 /

Materská škola Mládeže II. v Poprade bola slávnostne otvorená z príležitosti Medzinárodného roku dieťaťa dňa 07.09.1979 ako spoločné zariadenie Jasle – Materská škola Pionierska ulica č.2614/11 Poprad. V školskom roku 1979/1980 boli 4 triedy materskej školy, ktoré navštevovalo 130 detí a 2 oddelenia detských jaslí, kde bolo umiestnených 40 detí. Kolektív bol 26 členný a prvou riaditeľkou bola pani Elena Kornajová. Takáto organizácia pretrvávala do roku 1990, kedy boli zrušené detské jasle a do ich priestorov bol umiestnený výtvarný odbor Základnej umeleckej školy v Poprade. V tomto období nastáva zmena aj vo vedení materskej školy, riaditeľkou sa stala pani Mária Lippartová. Od školského roku 1991/1992 až po súčasnosť je riaditeľkou Mgr. Martina Kovalčíková, v školskom roku 1992/1993 z priestorov materskej školy je presťahovaný výtvarný odbor a tak vzniká 6 – triedna materská škola, v takej podobe ako ju poznáme dnes.

V súčasnosti výchovno – vzdelávací proces, podľa „Programu výchovy a vzdelávania detí v materských školách“, zabezpečuje 12 kvalifikovaných učiteliek. Okrem všetkých aktivít, ktorú vyplývajú z uvedeného dokumentu naša materská škola plní aj iné nadštandartné aktivity. Je zapojená do siete škôl podporujúcich zdravie, má dlhodobé zameranie „ Rozvoj emocionálnej inteligencie“.

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad Uznesením č. 10/2008 dňa 28.marca 2008 schválilo spojenie splynutím Základnej školy, Dostojevského ulica 2616/25, Poprad s Materskou školou Ulica mládeže 2614/11, Poprad podľa § 20 zákona č. 596/2003 Z.z o štátnej správa v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Z uvedeného dôvodu od 01.09.2008 vzniká nový právny subjekt  Základná škola s materskou školou Dostojevského ulica 2616/25, 058 01 Poprad, sídlo Materskej školy je Ulica mládeže II. č. 2614/11, Poprad. Zástupkyňou riaditeľa ZŠ s MŠ pre MŠ Mládeže II. sa stáva Mgr. Martina Kovalčíková.
Od 02.09.2009 sa edukačný proces v materskej škole realizoval podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0, a podľa Školského vzdelávacieho programu  ” Učiť deti žiť ” so zameraním na práva dieťaťa a rozvoj emocionálnej inteligencie.

Od 02.09. 2016 sa výchovno-vzdelávacia činnosť v materskej škole realizuje podľa nového Školského vzdelávacieho programu “SPOZNÁVAJME SVET.”