0

LOGOPEDICKÝ KRÚŽOK

október 28th, 2012 /

Logopedicko – preventívny krúžok

Pod vedením pani učiteľky Mgr. M.Maliňákovej

Krúžok sa realizuje individuálne s deťmi dvakrát do týždňa. Konkrétny obsah krúžku je daný predpísanými individuálnymi jazykovými cvičeniami, ktoré rodičia dieťaťa prinesú prefotené pre vedúcu krúžku od navštevovaného logopéda.

Realizácia krúžku –  Trieda  MARGARÉTKA

Činnosť krúžku sa zameriava na upevňovanie správnej výslovnosti a rozvíjanie vyjadrovacích schopností dieťaťa aj prostredníctvom súboru hier, krátkych poviedok a básničiek  doplnených ilustráciami, aby deti zaujali a predišlo sa možnej nechuti dieťaťa voči pravidelným cvičeniam správnej výslovnosti.

Cieľom logopedicko – preventívneho krúžku je hravou, zábavnou formou učenia pracovať s deťmi s nedostatkami alebo poruchami reči, predchádzať zhoršovaniu chýb a porúch reči, ktoré už vznikli. Pravidelnými cvičeniami správnej výslovnosti zabezpečujeme pomoc rodičom pri odstraňovaní rečových problémov ich detí. Jedine v úzkej spolupráci rodič – logopéd a učiteľ sa môžu dosiahnuť najlepšie výsledky pri odstraňovaní nedostatkov, či porúch reči. Plnohodnotná reč má obrovský význam pri úspešnom začlenení do školskej práce, ďalšom rozvíjaní ich rozumových schopností a všestrannom rozvoji celej osobnosti. Mnohé nedostatky alebo poruchy reči negatívne vplývajú na osvojenie si školských poznatkov, ich reprodukciu, obmedzujú dorozumievacie schopnosti i utváranie sociálnych vzťahov.

Zameriavame sa na precvičovanie výslovnosti hlások, ktoré spôsobujú deťom najväčšie problémy : C, S, Z, Dz, Č, Š, Ž, Dž, L a R.

Činnosť krúžku je sústavne konzultovaná s rodičmi detí ktoré navštevujú logopedicko-preventívny krúžok. Rodič musí participovať pravidelným precvičovaním odporučených cvičení s dieťaťom aj doma.

Takto prebiehajú naše hodiny