Vedenie krúžku: PaedDr. Zuzana Barillová

Čas a miesto organizácie: 1x za mesiac v PIATOK (v nepárnom týždni) od 12:30 – 14:00  v mesiacoch október- jún

Materiálne zabezpečenie: plášť, alebo staré tričko

Cieľom krúžku je rozvíjať u detí kreativitu, spontánnosť a výtvarné zručnosti v príjemnom prostredí materskej školy. Je ideálny pre deti predškolského veku, lebo podporuje rozvoj grafomotoriky, samostatné umelecké myslenie a snaží sa, aby deti to, čo cítia vedeli umelecky a výtvarne zobraziť vo svojom výtvarnom prejave. Deti sa hravou formou oboznamujú s rôznymi výtvarnými technikami, kde si vytvárajú pozitívny vzťah k výtvarnému umeniu a estetické cítenie. Prostredníctvom tvorenia vyjadrujú vlastné emócie, pričom spolupracujú aj s kamarátmi a v tíme. Rozvíjajú si svoje zručnosti, dotvárajú svoje výtvarné návrhy, predstavy, využívajú fantáziu a tvorivosť, aby vytvorili svoje konečné a skutočne nádherné výtvarné dielo.

Takto prebiehajú naše hodiny