0

Prevádzka v MŠ

október 27th, 2012 /

Riaditeľ ZŠ s MŠ : Mgr. Vladimír Tobis

Zástupkyňa ZŠ s MŠ pre MŠ Mládeže II.: PaedDr. Martina Kovalčíková

 

Prevádzka materskej školy v pracovných dňoch od 6.30 hod. do 16.30 hod.

Schádzanie   a  rozchádzanie   sa   detí  školský rok 2018/2019

 V čase od 6.30 hod  do 7,00 hod. sa deti  schádzajú v I. triede  FIALKA  –  prízemie

Od 7.00 hod. sú deti vo svojich triedach !

 Rozchádzanie je nasledovným  spôsobom :

 Do 16,00 hod. sú deti vo svojich triedach !

Od 16.00 do 16.30 hod. sú všetky ostávajúce deti v I. triede FIALKA –   prízemie

 

 

 Vedúca školskej jedálne : Iveta Nováková

Úradné dni pre verejnosť :  od 8.00 hod. do 13.00 hod.

Zálohové platby STRAVNÉHO  na školský rok 2016/2017

Jednotná suma:                             24,40€

Číslo účtu :                                       1660169359/0200

IBAN:                                              SK 40 0200 0000 0016 6016 9359

Variabilný symbol :                       431

/Doplňujúci údaje/                        krstné meno a priezvisko dieťaťa (nie toho kto platí)

Poplatok za stravné sa hradí 1 mesiac vopred vždy najneskôr do 15-teho v mesiaci trvalým príkazom v ľubovoľnej banke, prípadne poštovou poukážkou na účet školskej jedálne /prvá platba sa uhrádza v mesiaci august, posledná v mesiaci máj /netýka sa to dieťaťa, ktoré bude navštevovať MŠ aj počas letných prázdnin/.

Vyúčtovanie stravného detí sa prevádza 1xročne/po ukončení školského roka/. Preplatky sa uhrádzajú  bezhotovostným platobným stykom na bankový účet, ktorý je uvedený v zápisnom lístku dieťaťa/prosím uviesť kompletné číslo účtu  –  t.j. aj kód banky, každú zmenu účtu nahlásiť ved. ŠJ/.

Zálohové platby/ platné od 1.10.2011/ :

Desiata :         0,26€

Obed :             0,64€

Olovrant :       0,22€

Spolu :             1,12€ x 20strav.dní + 2€ réžia = 24,40/mesačná platba/

Výška úhrady režijných nákladov je schválená VZN mesta Poprad č. 10/2012 v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z.

V zmysle prevádzkového poriadku sa stravník zo stravy môže odhlásiť deň vopred, najneskôr však v daný deň do 8.00 hod. V prípade choroby je možné v prvý deň choroby odobrať stravu do obedára.

Telefónne číslo školskej jedálne : 052 7742934

Ved. ŠJ : Iveta Nováková

ŠKOLNÉ

Dieťa do 3 rokov              60 €

Dieťa od 3 rokov              18 €

Rok pred povinným plnením školskej dochádzky sa poplatok neuhrádza.

Účet:                                    1661603858/0200

IBAN:                                   SK85      200 0000 0016 6160 3858

VS:                                        318

Doplňujúci údaj:              meno dieťaťa (nie meno toho, kto platí).

Platby Vás žiadame uhradiť na nasledujúci mesiac v predchádzajúcom mesiaci (t.j. v auguste na september, v septembri na október a pod.)

60 € uhrádzate aj v mesiaci, v ktorom dieťa dovŕši 3 roky. Od nasledujúceho mesiaca uhraďte platbu 18 €. (Ak dieťa dovŕši 3 roky napr. v októbri, ešte za mesiac október platíte školné 60 €, v novembri 18 €)