0

Prijímanie detí

27 októbra, 2012 /

 Aktuálny oznam – 6.4.2020

Milí rodičia prosíme Vás pozrite si podrobné informácie a podmienky zápisu do MŠ v priloženom pdf súbore. Zápis do MŠ

Podmienky zápisu do ZŠ v priloženom pdf súbore. Zápis na plnenie PŠD

OZNAM – ZÁPIS DO MŠ

Vážení rodičia – zápis detí do Materskej školy Ulica mládeže II. č. 2614/11, Poprad

sa pre školský rok 2020/2021 uskutoční v čase od 30.04.2020 do 31.05. 2020

a to elektronickou formou podávania žiadostí na adresu msmladeze2poprad@gmail.com

Takto podaná žiadosť nemusí byť potvrdená detským lekárom, lekárske potvrdenie

o zdravotnom stave a o očkovaní Vášho dieťaťa dodáte neskôr podľa pokynov

http://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/ziadosti-o-prijatie-do-ms/

Po ukončení karantény môžete kontaktovať vedenie materskej školy 0910 890 339,

alebo na vyššie uvedenej e mail adrese.

Prajeme veľa zdravia

PaedDr. Martina Kovalčíková

Zástupkyňa ZŠ s MŠ, pre MŠ Mládeže II., Poprad

Prijímanie na predprimárne vzdelávanie, predprimárne vzdelanie

Prihláška na stiahnutie: ziadost_o_prijatie_dietata_na_predprimarne_vzdel.

Deti sa do materskej školy prijímajú podľa § 59 odsek 1 až 7   zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a podľa § 3 odsek 1 až 8 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky o materskej škole č. 306/2008, v znení neskorších predpisov a doplnkov vyhlášky č. 308/2009 Z.z.

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku, dieťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou a s dodatočne odloženou školskou dochádzkou; výnimočne možno prijať dieťa po dovŕšení dvoch rokov, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky.

Prednostne sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, dieťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou a s dodatočne odloženou školskou dochádzkou.

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacím potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Dieťa môže byť prijaté na predprimárne vzdelávanie aj v priebehu školského roka, ak je v materskej škole voľná kapacita.

Miesto a termín podávania žiadosti pre nasledujúci školský rok zverejní riaditeľ po dohode so zriaďovateľom na budove materskej školy a inom verejnom dostupnom mieste spravidla od 15. februára do 15. marca.

Rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca zástupkyni ZŠ s MŠ pre MŠ do 15. apríla.

O prijatí dieťaťa do materskej školy rozhoduje riaditeľ ZŠ s MŠ podľa § 5 ods. 13 písm. a.) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy k začiatku školského roka vydá riaditeľ ZŠ s MŠ . Písomné rozhodnutie o prijatí dieťaťa počas školského roka vydá riaditeľ ZŠ s MŠ do 30 dní odo dňa podania žiadosti. V rozhodnutí o prijatí dieťaťa sa môže určiť adaptačný alebo diagnostický pobyt dieťaťa v materskej škole, ktorý nesmie byť dlhší ako tri mesiace.

V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa a v záujme zdravého vývinu môže zástupkyňa pre MŠ po prerokovaní so  zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy (na dohodnutý čas) alebo o ukončení tejto dochádzky, a to na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.

Z dôvodu neuhradenia príspevkov v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poprad č. 5/2008 zo dňa 25.07.2008 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách a školských jedálňach pri materskej škole môže riaditeľ ZŠ s MŠ po predchádzajúcom (- 1 x ústnom a 1x písomnom, )upozornení zákonného zástupcu rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do materskej školy na základe porušenia školského poriadku zákonným zástupcom.

Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho odboru vzdelávania v materskej škole. Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania (vydané na tlačive schválenom ministerstvom školstva ).

Kritéria prijímania detí do MŠ Ulica mládeže II. Poprad:

  • Prednostne sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, dieťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou a s dodatočne odloženou školskou dochádzkou.
  • Deti, ktoré už majú v materskej škole prijatého súrodenca a dovŕšili k 01.09. príslušného školského roku tretí rok života.
  • Deti, ktoré majú trvalé bydlisko v školskom obvode  ZŠ s MŠ Dostojevského Poprad.
  • Deti, ktoré majú trvalé bydlisko v meste Poprad.
  • Deti, ktoré nemajú trvalé bydlisko v meste Poprad.
  • Deti, ktoré sú mladšie ako tri roky, a umožňujú to  personálne, materiálne a kapacitné podmienky MŠ.