0

Školská jedáleň

24 septembra, 2014 /

Školská jedáleň pri MŠ ul. Mládeže II. 2614/11, 058 01 Poprad

Vedúca školskej jedálne – Iveta Nováková 

Kontakt – t.č. 052/774 29 34 mail – jedalenmladezedva@gmail.com

 

Kliknutím na nasledujúci link sa zobrazí jedálny lístok:   http://www.eskoly.sk/mladeze11/jedalen

    Milí rodičia, tu je k dispozícii zápisný lístok na stravovanie pre dieťa na šk.r. 2021/2022

Zápisný lístok 2021-2022 –word

Zápisný lístok 2021-2022 – pdf

Prosím vyplňte ho a následne v SEPTEMBRI odovzdajte pani učiteľke v triede, ktorú bude navštevovať Vaše dieťa.

Ďakujem Iveta Nováková, vedúca ŠJ

ODBER OBEDA BUDE MOŽNÝ IBA V ČASE OD 11:00 DO 11:30 HOD.

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom 02.09.2020 a platí počas celej doby trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.

                                                     

Oznam školskej jedálne

 

Dodatok k prevádzkovému poriadku schváleného Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade – ODLHLASOVANIE ZO STRAVY.

Zákonný zástupca je povinný dieťa odhlásiť zo stravy v prípade neprítomností deň vopred do 14.00, výnimkou je pondelok, kedy sa dá odhlasovať aj ráno najneskôr do 8.00. Len z nepredvídateľných dôvodov je možné neodhlásenú stravu odobrať. Zákonný zástupca  stravu fyzicky vyzdvihne pri zadnom vchode školskej jedálne /vchod z parkoviska/  za dodržania nasledovných hygienických podmienok :

  • prítomnosť pri dverách na odber obeda hlási telefonicky – č.t. – 052/774 29 34 , následne mu bude obed vydaný
  • vhodné prekrytie horných dýchacích ciest (rúško, šál, šatka)
  • dodržiavanie 2m odstupov
  • rešpektovanie minimálneho kontaktu
  • zákonnému zástupcovi bude vydaná strava v jednorazovom obale , ktorý poskytne školská jedáleň.

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom 01.06.2020 a platí počas celej doby trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.

 

Zálohové platby stravného na školský rok 2020/2021  

Bankové spojenie :                    VÚB  – Poprad

Číslo účtu :                                      1660169359/0200

I B A N :                                             SK40 0200 0000 0016 6016 9359

Konštantný symbol :            0308

Variabilný symbol :              2022

Správa pre prijímateľa :  meno a priezvisko dieťaťa /musí byť uvedené/

Poplatok za stravné sa hradí 1 mesiac vopred, najneskôr do 25. kalendárneho dňa predchádzajúcom mesiaci trvalým príkazom v ľubovoľnej banke, prípadne poštovou poukážkou na účet školskej jedálne /prvá platba sa uhrádza v mesiaci august, posledná v mesiaci máj /netýka sa to dieťaťa, ktoré bude navštevovať MŠ aj počas letných prázdnin/.

Vyúčtovanie stravného detí sa koná 1xročne/po ukončení školského roka/. Preplatky sa uhrádzajú  bezhotovostným platobným stykom na bankový účet, ktorý je uvedený v zápisnom lístku dieťaťa/prosím uviesť kompletné číslo účtu  –  I B A N – každú zmenu Vášho účtu nahlásiť vedúcej školskej jedálne/.

 

Zálohové platby platné od 01.09.2021 

Stravník MŠ /2-5 rokov/ :    Desiata :0,34€      Obed :0,80€      Olovrant :0,23€

Spolu :                        1,37€ x 20strav.dní + 2€ réžia = 29,40/mesačná zálohová platba/.

 

Stravník MŠ – predškolák :  Desiata:0,34€     Obed:0,80€         Olovrant:0,23€

Spolu :              1,37€ – 1,20/dotácia štátu/ = 0,17+2€ réžia

Zálohová platba pre predškolákov a detí v hmotnej núdzi = 20,00€ štvrťročne .

 

Výška úhrady režijných nákladov je schválená VZN mesta Poprad č. 10/2012 v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z.

Podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR dieťa má nárok na stravu za poplatok znížený o sumu 1,20€ iba v prípade, ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole. Na základe uvedeného zákonný zástupca berie na vedomie, že je povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa  včas zo stravy odhlásiť, alebo uhradiť plnú výšku príspevku na stravovanie t. j. 1,37€.

Z dôvodu dodržiavania platných predpisov pre školské stravovanie (Zásady správnej výrobnej praxe – HACCP) nie je možné  odhlásiť stravu ráno v daný deň. Dieťa zo stravy je potrebné odhlásiť deň vopred najneskôr do 14.00 hod., ináč bude Vaše dieťa nasledujúci deň na stravu prihlásené. Výnimku tvorí pondelok , kedy sa dá dieťa odhlásiť zo stravy ráno do 8.00 hod. V prvý deň choroby je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára a to v čase od 11.00 do 12.30 hod. priamo v školskej jedálni. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná náhrada neposkytuje.

 

O Z N A M Š K O L S K E J J E D Á L N E
o O D H L A S O V A N Í S T R A V N Í K O V

Týmto oznamujeme, že v zmysle prevádzkového poriadku a na základe výpisu úloh z pracovnej porady vedúcich školských jedální pri ZŠ a MŠ v meste Poprad, konanej dňa 20. júna 2018 -pokyn č.4/2018- sa ustanovuje s platnosťou od 3.9.2018 odhlasovanie na stravu 24 hodín vopred najneskôr do 14.00 hod. a to nasledovne :
– osobne v školskej jedálni
– telefonicky – č. t. 052/774 29 34
– mailom – jedalenmladezedva@gmail /uviesť : meno dieťaťa, trieda,
dátum odo dňa – do dňa/
– výnimku tvorí  pondelok, kedy sa dá odhlásiť ešte ráno, najneskôr do 8.00hod. , ináč bude stravník na tento deň prihlásený. V prípade choroby je možný odber obeda do obedára, ale iba v prvý deň a to v čase od 11.00 do 12.30hod. Za neodhlásený a neodobraný obed nie je finančná ani vecná náhrada. Tento pokyn platí pre všetkých stravníkov materskej školy.

 

Iveta Nováková, vedúca ŠJ