0

Školská jedáleň

september 24th, 2014 /

Kliknutím na nasledujúci link sa zobrazí jedálny lístok:

http://www.eskoly.sk/mladeze11/jedalen

 

O Z N A M Š K O L S K E J J E D Á L N E
o O D H L A S O V A N Í S T R A V N Í K O V.

Týmto oznamujeme, že v zmysle prevádzkového poriadku a na základe výpisu úloh
z pracovnej porady vedúcich školských jedální pri ZŠ a MŠ v meste Poprad, konanej dňa
20. júna 2018 -pokyn č.4/2018- sa ustanovuje s platnosťou od 3.9.2018 odhlasovanie na
stravu 24 hodín vopred najneskôr do 14.00 hod. a to nasledovne :
– osobne v školskej jedálni
– telefonicky – č. t. 052/774 29 34
– mailom – jedalenmladezedva@g.mail /uviesť : meno dieťaťa, trieda,
dátum odo dňa – do dňa/
– výnimku tvorí  pondelok, kedy sa dá odhlásiť ešte ráno, najneskôr do 8.00hod. , ináč
bude stravník na tento deň prihlásený. V prípade choroby je možný odber obeda do
obedára, ale iba v prvý deň a to v čase od 11.00 do 12.30hod. Za neodhlásený
a neodobraný obed nie je finančná ani vecná náhrada.
Tento pokyn platí pre všetkých stravníkov materskej školy.

Základná škola s materskou školou ul. Dostojevského 2616/25, Poprad

Školská jedáleň pri MŠ ul. Mládeže II. 2614/11, 058 01 Poprad

Zálohové platby stravného na školský rok 2018/2019  :

Bankové spojenie :         VÚB  – Poprad

Číslo účtu :            1660169359/0200

I B A N :            SK40 0200 0000 0016 6016 9359

Konštantný symbol :        0308

Variabilný symbol :        1819

Správa pre prijímateľa :  meno a priezvisko dieťaťa /musí byť uvedené/

Poplatok za stravné sa hradí 1 mesiac vopred, najneskôr do 15-teho v mesiaci trvalým príkazom v ľubovoľnej banke, prípadne poštovou poukážkou na účet školskej jedálne /prvá platba sa uhrádza v mesiaci august, posledná v mesiaci máj /netýka sa to dieťaťa, ktoré bude navštevovať MŠ aj počas letných prázdnin/.

Vyúčtovanie stravného detí sa koná 1xročne/po ukončení školského roka/. Preplatky sa uhrádzajú  bezhotovostným platobným stykom na bankový účet, ktorý je uvedený v zápisnom lístku dieťaťa/prosím uviesť kompletné číslo účtu  -  t.j.  I B A N - každú zmenu účtu nahlásiť vedúcej školskej jedálne/.

Zálohové platby/ platné od 1.10.2011/ :

Desiata :    0,26€

Obed :        0,64€

Olovrant :    0,22€

Spolu :        1,12€ x 20strav.dní + 2€ réžia = 24,40/mesačná zálohová platba/

Výška úhrady režijných nákladov je schválená VZN mesta Poprad č. 10/2012 v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z.

V zmysle prevádzkového poriadku a na základe výpisu úloh z pracovnej porady zo dňa 20.06.2018 – pokyn č. 04/2018 – s platnosťou od 01.09.2018 sa ustanovuje dieťa zo stravy odhlásiť deň vopred najneskôr do 14.00 hod. Ináč bude Vaše dieťa nasledujúci deň na stravu prihlásené. Výnimku tvorí pondelok , kedy sa dá odhlásiť ešte ráno najneskôr do 8.00 hod. V prípade choroby je možné prvý deň stravu odobrať do obedára v čase od 11.00 do 12.30 hod. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná náhrada neposkytuje.

Telefónne číslo školskej jedálne : 052/ 7742934

Mail:      jedalenmladezedva@gmail.com

Iveta Nováková, vedúca ŠJ