Školský vzdelávací program je základným dokumentom školy, podľa ktorého sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v školách podľa školského zákona. Školský vzdelávací program je  vypracovaný v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona a s príslušným štátnym vzdelávacím programom.

Na spracovávaní školského vzdelávacieho programu sa podieľali všetci pedagógovia školy. Pri jeho spracovávaní sme vychádzali zo Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, ale aj  z tvorivo-humanistickej pedagogiky – koncepcie, ktorá je osobnostne orientovaná t.j. v strede záujmu edukácie je dieťa a jeho osobnostný rozvoj, a to nielen v prítomnosti, ale predovšetkým je zameraná na jeho budúci rozvoj.

Cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu, kognitívnu, senzomotorickú a sociálno – citovú úroveň ako základ na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti.

Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu.

Vychádzajúc z hlavného cieľa predprimárneho vzdelávania sme filozofiu výchovy a vzdelávania v našej materskej škole orientovali na dieťa na humanistické princípy, na dôsledné rozvíjanie jeho potencialít. Takto orientovanou edukáciou sa budeme snažiť čo najviac priblížiť k naplneniu hlavného cieľa predprimárneho vzdelávania.

Zameranie materskej školy od roku 2001 je humanisticky orientovaná výchova s dôrazom na rozvoj emocionálnej inteligencie, ktorá prispieva k všestrannému  rozvoju osobnosti, a to k rozvoju sociálno – emocionálnemu, k fyzickému a kognitívnemu. Tu sa uprednostňujú potreby a záujmy sebarealizujúceho jedinca, ktorý si postupne uvedomuje a rozvíja sám seba a svoje možnosti, aby bol stále viac a viac sám sebou. Takáto orientácia výchovy považuje dieťa za hodnotnú osobnosť, ktoré má svoje špecifické potreby, je zajatcom svojich aktuálnych želaní, jeho túžby majú preň životný význam. Riadi sa predovšetkým vlastným prežívaním.

Pri všetkých činnostiach využívame aktivizujúce, interaktívne a kooperatívne metódy, využívame všetky formy práce v materskej škole, v ktorých majú deti možnosť sebarealizácie, čo je podľa A. Maslowa najvyššia ľudská potreba. Pri nich sa vytvára emocionálna pohoda a správna klíma v triede.

Plnohodnotne prežité a vyrovnané detstvo je základom plnohodnotného a vyrovnaného života v budúcnosti. Detstvo je obdobím dynamických premien dieťaťa, ale súčasne je aj obdobím zvýšenej zraniteľnosti, a to nielen po stránke telesnej, emocionálnej, ale i v tom zmysle, že neaktivizovaním rozvoja a nenavodzovaním podnetných aktivít zvyšuje sa nebezpečenstvo blokovanie potencialít, potlačenie tvorivosti a znižujú sa budúce šance dieťaťa. Ale ak sa dieťa dennodenne rozvíja, rastie, každá jeho vlastnosť a stránka sa neustále mení. Učiteľka dieťa prijíma so všetkými jeho vlastnosťami a potencionalitami, nikdy nevynáša nad dieťaťom uzavretý ortieľ, ale neustále zdôrazňuje možnosti dieťaťa, vieru v zlepšenie, presvedčenie, že zdokonaľovanie bude pokračovať a tak vlastne potvrdzuje a zlepšuje schopnosť ďalšieho rozvoja dieťaťa.

Humanizácia výchovy a vzdelávania znamená obnoviť, sústavne tvoriť, ochraňovať a rozvíjať ich ľudský rozmer. Zdôrazňuje hodnotu každého človeka a jeho dôstojnosť, jeho právo na slobodu, šťastie, uplatnenie, úsilie o ľudskosť a o dôstojnosť jeho životných podmienok. Tieto ideály sú súčasne cieľmi výchovy a aj prostriedkami na ich dosahovanie (úcty úctou, tolerancie toleranciou).

Zameranie školy na rozvoj emocionálnej inteligencie je dlhodobá úloha. Nedá sa odmerať matematicky, ale iba maximálnou spokojnosťou rodičov, detí a všetkých zamestnancov. Nie je to jednorazová aktivita, ale je to postupný vyvíjajúci sa proces, ktorý niekedy stagnuje, inokedy akceleruje, ale vzhľadom na neustály rozvoj spoločnosti sa nikdy nekončí.

Oboznamovaním sa s literatúrou k danej téme nás všetkých posúva ľudsky vpred. Môžeme spokojne konštatovať, že sa mení pohľad na rodiča,  na dieťa,  na jeho individualitu, na jeho potreby, na životné hodnoty.

Aktuálnosť  a dôležitosť emocionálnosti a humanizácie pre život jedinca si uvedomujeme všetci. Vychádzajúc z poznania že to, čo sa dieťa naučí do šiestich, resp. siedmich rokov svojho života, teda v materskej škole, je  pre jeho ďalší život najpevnejším základom do jeho budúcnosti, preto je naša profilácia materskej školy, naše edukačné zameranie na rozvoj emocionálnej inteligencie.

„ I keď svet ide stále dopredu, deti musia začínať vždy od začiatku.”

Témy, v ktorých sa plnia výkonové štandardy štátneho a školského vzdelávacieho programu:

Moje meno, rodina – členovia rodiny, kde bývam – mesto, štát

Materská škola, ja a moji kamaráti – pomoc, ochota, spolupráca, tvorba pravidiel

Deň, týždeň, mesiac, rok (kalendár)

Bezpečne v materskej škole a jej okolí

 

Prišla jeseň

Na poli a v záhrade – vitamíny

Vitamíny – ovocie a zelenina

Les a jeho obyvatelia

Farebný svet – farby, tvary, veľkosť, množstvo, dĺžka

 

Ja som človek – moje telo

Zdravie a choroba

Žijeme a rastieme zdravo – týždeň zdravia

Zmysly naši kamaráti

 

Vitaj Mikuláš

Kolobeh života – ľudové tradície

Čas Vianoc

Čo som našiel pod stromčekom

 

V kráľovstve snehu a ľadu

Zimné radovánky (športy)

Zima medzi zvieratkami – vtáčiky v zime

 

Pripravme si deti masky – smiech a zábava pre všetkých

Moje ruky objavujú

Keď vyrastiem budem…

Naplňme si brušká (jedlá, potraviny, )

 

Kniha naša kamarátka

Verše, bájky, rozprávky, príbehy…

Zvieratká z dvora – život na farme

Jar k nám letí

Od semienka k rastlinke

 

Veľkonočné vajíčko

Keď semafór zabliká – dopravné prostriedky

Vidieť a byť videný – chodec, cyklista

Záchranári s majákom

Staráme sa o prírodu

 

Najsladšie slová – mamka moja

Naše Slovensko

Vesmírne dobrodružstvo

Žijeme na planéte Zem

 

Deti rôznej pleti – MDD

Letná lúka všeličo nám núka – hmyz, kvety

Je tu leto a výlety

Poďme spolu do Zoo

Ahoj škôlka – cestujeme na prázdniny